Danh mục từ viết tắt

Xin vui lòng tra cứu từ danh sách sau để tìm hiểu những từ bạn quan tâm:

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

AFBP

Hội Hành động vì người mù

AIRS

Truy cập dịch vụ đọc và thông tin (Thư viện Gateshead)

ALP

Hiệp hội thư viện đại học

BBC

Hợp tác phát thanh Anh quốc

BD8

Người mù và khiếm thị: đăng ký dịch vụ xã hội

BECTa

Tổ chức Công nghệ Viễn thông giáo dục của Anh quốc

BLDSC

Trung tâm cung ứng tài liệu của Anh quốc

CALIBRE

Thư viện băng Cassette của người mù và người gặp khuyết tật đọc

CAST

Trung tâm công nghệ ứng dụng

CCTV

Máy đọc trợ thị 

CD

Đĩa compact

CD ROM

Đĩa compact, chỉ đọc được

CERLIM

Trung tâm nghiên cứu quản lý thông tin và thư viện (Đại học thủ đô Manchester)

CILIP

Viện chuyên gia thông tin thư viện

CILLA

Hội quản lý hợp tác thư viện Ấn độ

CLA

Cơ quan cấp bản quyền

COI

Văn phòng trung tâm về Thông tin

COSLA

Hội quản trị địa phương Xcốt-len

COTIS

Hiệp hội dịch vụ chuyển dạng thông tin

CPI

Thông tin kế hoạch thủ đô

DARAS

Dịch vụ tư vấn bảo vệ quyền của người khuyết tật

DCMS

Bộ Văn hóa, thông tin và Thể thao

DDA

Đạo luật chống phân biệt đối xử (1995)

DETR

Bộ Môi trường, Giao thông và khu vực

DfEE

Bộ Giáo dục và Việc làm

DfES

Bộ giáo dục và đào tạo

DISinHE

Hệ thống thông tin người khuyết tật của giáo dục đại học

DOH

Bộ Y tế

DRC

Ủy ban quyền người khuyết tật

DSS

Bộ An ninh xã hội

EBU

Liên đoàn người mù Châu Âu

EEC

Cộng đồng kinh tế châu Âu

EMERGE

Ban bình đẳng nguồn lực và giáo dục cho người thiểu số

E-text

Tài liệu điện tử

FE

Giáo dục nâng cao

FEFC

Hội đồng Quỹ giáo dục nâng cao

FENTO

Tổ chức quốc gia đào tạo và giáo dục nâng cao

FERL

Nguồn lực học tập của giáo dục nâng cao

FFL

Độ cao của mặt sàn đã hòan thành

HE

Giáo dục đại học

HEFCE

Hội đồng quỹ giáo dục đại học, Anh quốc

HMSO

Văn phòng của Đức Vua

HTML

Ngôn ngữ định dạng siêu văn bản

ICT

Công nghệ Thông tin viễn thông

IFLA

Liên đoàn hiệp hội thư viện quốc tế

ILL

Mượn liên thư viện

ISBN

Chỉ số sách chuẩn quốc tế

ISSN

Chỉ số báo và tạp chí chuẩn quốc tế

IT

Công nghệ thông tin

JISC

Ủy ban hệ thống hợp tác thông tin (của Hội đồng quỹ Giáo dục đại học Vương quốc Anh)

LA

Hội thư viện

LASER

Hội thư viện khu vực Luân Đôn và Tây Nam

LCD

Màn hình tinh thể lỏng

LIC

Ủy ban thông tin thư viện

LISC

Hội đồng dịch vụ Thông tin và thư viện

LISU

Ban Thống kê Thông tin và thư viện, Đại học Loughborough

LoC

Thự viện Quốc hội Mỹ

MDVI

Người khiếm thị đa khuyết tật

MS DOS

Hệ điều hành MS DOS

NALSVI

Hội của các hội người mù địa phương

NBCS

Hội thiếu nhi mù quốc gia

NGfL

Mạng lưới học tập quốc gia

NIACE

Viện quốc gia cho người lớn học tập tiếp tục

NLB

Thư viện quốc gia cho người mù

NLS

Dịch vụ thư viện quốc gia, Thư viện quốc hội Mỹ

NOVA

Dự án thư viện số cho truy cập không nhìn

NUCAF

Mục lục liên hợp quốc gia tài liệu thay thế

NWRLS

Hệ thống thư viện khu vực Tây Bắc

OCR

Phần mềm nhận dạng ký tự

ONS

Văn phòng Thống kê quốc gia

OPAC

Mục lục truy cập trực tuyến

OPCS

Văn phòng khảo sát và thống kê công cộng

OU

Đại học Mở

PC

Máy tính cá nhân

PLS

Hội cấp phép xuất bản

Pt

Đơn vị định cỡ chữ

QAA

Cơ quan kiểm tra chất lượng

RCEVH

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục cho người khuyết tật nhìn

REVEAL

CSDL quốc gia nguồn lực tài liệu thay thế The

REVIEL

Thư viện điện tử nguồn lực cho người khiếm thị

RNIB

Viện hòang gia nghiên cứu người mù

SAIF

Diễn đàn thông tin truy cập được của Xcốtlen

SCONUL

Hội nghị thường trực các thư viện đại học

SDRU

Ban nghiên cứu hoạt động của các giác quan của người khuyết tật, Đại học Hertfordshire

SEN

Nhu cầu giáo dục đặc biệt

SEND

Đạo luật người khuyết tật và Nhu cầu giáo dục đặc biệt 

STV

Tổ chức Share the Vision

SVB

Hội Thư viện sinh viên của người mù, Amsterdam

TechDis

Dịch vụ Công nghệ Thông tin cho người khuyết tật (JISC)

TESTLAB

Hệ thống kiểm tra kỹ thuật ứng dụng cho việc truy cập thư viện của độc giả khiếm thị và mù  

TiLE

Công nghệ cho học tập và việc làm, RNIB

TNAUK

Hội báo nói Vương quốc Anh

UK

Vương quốc Anh

UKOLN

Văn phòng mạng lưới thư viện, Đại học Bath

URL

Địa chỉ đường dẫn địa chỉ trên web

U3A

Đại học niên đại thứ ba

VDU

Bộ phận nghiên cứu hiển thị thông tin nhìn (như màn hình máy tính)

VICTAR

Trung tâm gỉang dạy và nghiên cứu người khiếm thị

VIDE

CSDL tài liệu học tập cho người khiếm thị

VIP

Người khiếm thị

W3C

Hiệp Hội mạng tòan cầu

WAI

Ban đề xướng truy cập web

WWW

Mạng tòan cầu

XML

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng

 Thư viện Khoa Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh